The lifecycle of products

En livscykel av en produkt

20 Sep 2023

I dagens ständigt föränderliga värld av konsumentvaror och teknik är begreppet produktlivscykel inte bara ett modeord utan en grundläggande aspekt av hur företag fungerar. Med produktlivscykel avses de faser som en produkt genomgår från det att den tas i bruk till dess att den är uttjänt (EOL). Varje steg medför unika utmaningar, möjligheter och ansvar för både tillverkare och konsumenter.

I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de olika stadierna i produktlivscykeln, med särskilt fokus på den ofta förbisedda men kritiskt viktiga EOL-fasen. Vi kommer att utforska miljökonsekvenserna och innovativa lösningar relaterade till EOL, och belysa den roll som både konsumenter och företag spelar för att forma en mer hållbar framtid. Följ med oss på denna resa genom produkternas livscykel, från skapandet till slutet av livet.

Hur tänker agood company kring uttjänta produkter?

På agood company har vi utvecklat en strategi för produkter och material i slutet av livscykeln. 

1. Cirkulär produkt

agood loop

 

En cirkulär produkt innebär att en gammal produkt returneras och återanvänds till samma produkt. Genom att göra detta hindrar vi överproduktion av en produktkategori. De produkter i vårt agood-sortiment som följer denna princip är våra växtbaserade mobilväskor och vår cirkulära klädkollektion. Konsumenterna kan skicka tillbaka kläderna till oss när de har tjänat sitt syfte i din garderob så gör vi ett nytt klädesplagg av dem. På så sätt ökar vi andelen återvunnen bomull som vi använder i våra produkter. Detta är vad vi kallar agood loop.


Vi har även lagt till en QR-kod på etiketten så att du kan ta reda på det exakta innehållet i din produkt och till och med upptäcka vilket klädesplagg det var innan.

2. Återvinning av material till en annan produkt

På agood company är vi dedikerade till att omdefiniera hur vi ser på avfallsmaterial och deras potential. Upcycling är kärnan i vår hållbarhetsstrategi, där vi tar ett kreativt tillvägagångssätt för att blåsa nytt liv i kasserade föremål.


Men vad är egentligen upcycling? Det är konsten att återanvända material från produkter som har nått slutet av sin avsedda livslängd, inte för att skapa samma produkt utan för att skapa något helt nytt och värdefullt. Tänk dig gamla utslitna strumpor eller T-shirts som får ett nytt syfte som bekvämt soffstoppning och ger nytt liv åt material som annars skulle kasseras.


Ett slående exempel på upcycling är omvandlingen av gamla godislådor till snygga, klara telefonskal. Detta innovativa tillvägagångssätt förhindrar inte bara avfall utan visar också hur till synes orelaterade material kan återanvändas för att skapa något helt annat och användbart.

Candy
För att upcycling ska fungera effektivt prioriterar vi att hitta specifika materialströmmar och uteslutande använda dessa material. Detta strategiska tillvägagångssätt säkerställer att vi maximerar potentialen hos kasserade föremål, minskar miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.


3. Materialåtervinning

Materialåtervinning är en viktig komponent i hanteringen av uttjänta produkter. När produkter återvinns bryts de ned och omvandlas till nya material eller produkter. När det gäller pappersprodukter som tidningar eller kartonglådor kan de återvinnas till ny massa. Den återvunna massan blandas sedan med ny massa för att skapa återvunna pappersprodukter. Det är dock viktigt att notera att fibrerna i de flesta material blir tunnare under återvinningsprocessen, vilket kan göra materialet antingen styvare eller mer ömtåligt. Det är därför det ofta är nödvändigt att blanda nya material med återvunna material för att uppnå en balans i slutprodukten.

På agood company tar vi hänsyn till dessa faktorer när vi utvecklar våra återvinningsstrategier och använder hållbara material för att säkerställa att vi skapar produkter som är både hållbara och av hög kvalitet.

4. Avfall till energi

Inom ansvarsfull EOL-hantering finns det situationer där traditionell återvinning eller upcycling kanske inte är genomförbar på grund av materialets beskaffenhet. I dessa fall undersöker vi försiktigt alternativet med avfall-till-energi.

Avfall-till-energi är en process som omvandlar avfallsmaterial, vilket kan inkludera icke-återvinningsbara eller svåråtervinningsbara föremål, till användbara energikällor som el eller värme. Det innebär att avfall förbränns vid höga temperaturer för att generera energi. Även om denna metod inte anses vara den mest miljövänliga lösningen, utgör den ett bättre alternativ till den skadliga metoden att skicka avfallsmaterial direkt till deponier.

Att överväga att omvandla avfall till energi beror på behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera material som annars skulle bli en belastning för deponier, där de bidrar till miljöförstöring, mark- och vattenföroreningar och utsläpp av skadliga växthusgaser. Avfall-till-energi erbjuder ett sätt att utvinna värde från avfall och samtidigt mildra de negativa effekterna i samband med deponier.

Undvik deponier

På agood company har vi ett fast åtagande att undvika användning av deponier när det är möjligt. Varför? Därför att mer än 33% av världens avfall inte bortskaffas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Detta är bara en försiktig uppskattning, så den faktiska procentsatsen kan vara ännu mer alarmerande.

Vi är medvetna om att dessa platser har betydande miljökonsekvenser, som kräver vår största uppmärksamhet och handlingskraft.

Miljökonsekvenserna av deponier:

Avfallsdeponier är visserligen vanliga för avfallshantering, men de kastar en lång skugga av miljöskador:

Förorening av mark och vatten: Avfallsupplag blir ofta källor till förorening av mark och vatten. Skadliga kemikalier och föroreningar från nedbrytande avfall kan sippra ner i marken, påverka markkvaliteten och förorena grundvattnet. Detta utgör ett hot mot ekosystemen och kan potentiellt skada människors hälsa.

Utsläpp av växthusgaser:Avfallsdeponier är ökända för att släppa ut metan, en potent växthusgas som förvärrar klimatförändringarna. Metan frigörs under den anaeroba nedbrytningen av organiskt material i deponier, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

 

Ändring av naturliga livsmiljöer: Avfallsdeponier stör naturliga landskap och livsmiljöer. De kan leda till jorderosion, förlust av biologisk mångfald och störningar av det lokala djurlivet och ekosystemen.

 

På agood company är vår strategi för hantering av uttjänta produkter mycket mer än bara ord - det är ett konkret åtagande för hållbarhet. Våra strategier är noggrant utformade för att prioritera alternativ till deponier närhelst det är möjligt. Vi är medvetna om att vårt ansvar för miljön sträcker sig bortom produktionsfasen av våra produkter; det sträcker sig in i hela deras livscykel.

 

EOL

Vad innebär en produkts livscykel eller slutet av en produkts livscykel (EOL)?

Produktlivscykeln omfattar en rad olika faser, som börjar med introduktionsfasen, där en produkt först introduceras på marknaden, följt av tillväxtfasen, där den vinner marknadsandelar, och sedan mognadsfasen, som kännetecknas av stabil försäljning. Slutligen går produkten in i nedgångsfasen, där försäljningen avtar, vilket leder till dess slutliga EOL.

Att förstå produkters EOL är avgörande av flera skäl. För det första gör det det möjligt för företag att planera för ett hållbart bortskaffande eller återvinning av sina produkter när de inte längre är gångbara på marknaden. För det andra hjälper det konsumenterna att fatta välgrundade beslut om de produkter de köper, inte bara med tanke på deras initiala nytta utan också deras långsiktiga miljöpåverkan. Hållbarhet är kärnan i modern produkthantering. I en tid då miljöhänsyn och resursbevarande är av största vikt måste företagen prioritera hållbara metoder under en produkts hela livscykel. I hållbar produkthantering ingår att minska avfallet, minimera användningen av icke-förnybara resurser och säkerställa ett ansvarsfullt bortskaffande av produkter vid deras EOL. Det är inte bara en fråga om etik; det är också en konkurrensfördel och en nödvändighet för långsiktig lönsamhet i en alltmer miljömedveten värld.

Fasen för uttjänta produkter (EOL)

När en produkt genomgår sin livscykel når den oundvikligen EOL-fasen (End of Life), som markerar slutet på dess livskraft på marknaden. Denna fas spelar en avgörande roll i produkthanteringen och omfattar en rad viktiga beslut och åtgärder som har långtgående konsekvenser för både företag och miljö.

 • Livets slut
 • EOL-fasen (End of Life) avser det skede i en produkts livscykel då den upphör att vara kommersiellt gångbar på grund av en rad olika faktorer. Under denna fas måste tillverkarna fatta viktiga beslut om hur produkten på ett ansvarsfullt sätt ska tas bort från marknaden. Detta innebär överväganden som att avbryta produktionen, dra sig tillbaka från försäljningskanaler och genomföra strategier för hållbart bortskaffande eller återanvändning.
Flera faktorer kan utlösa EOL-fasen för en produkt. Tekniska framsteg, till exempel, gör ofta äldre modeller föråldrade när nyare, mer avancerade versioner kommer ut på marknaden. Dessutom kan mättnad på marknaden, där efterfrågan stagnerar eller minskar, signalera att en produkt har nått slutet av sin livscykel. Förändringar i konsumenternas preferenser, förändrade branschstandarder eller uppkomsten av störande teknik kan också bidra till beslutet att fasa ut en produkt. Även förändringar i lagstiftningen, t.ex. uppdaterade miljöstandarder eller säkerhetskrav, kan påverka EOL-fasen. Dessa faktorer sammantaget driver behovet av att företag proaktivt hanterar övergången av sina produkter från aktiv marknadsnärvaro till ansvarsfull pensionering.Korrekt planering och hantering av EOL är av största vikt av flera skäl. För det första säkerställer det efterlevnad av lagar och miljöbestämmelser som reglerar produktavfall. Felaktig hantering av EOL-produkter kan leda till rättsliga konsekvenser och skada ett företags rykte. Dessutom visar en väl genomförd EOL-planering att man är engagerad i hållbarhet och ansvarsfulla affärsmetoder, vilket är positivt för både konsumenter och intressenter. Det ger också möjligheter till resursåtervinning, vilket kan minska kostnaderna och miljöpåverkan i samband med avfallshantering.

Genom att proaktivt ta itu med EOL-fasen kan företag kontrollera berättelsen om sina produkters livscykler, främja ett positivt arv och bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Miljö

Miljöpåverkan från uttjänta produkter

Som anställd på ett företag är det viktigt att förstå det avfall som produceras av din organisation och var det hamnar. Här är några häpnadsväckande siffror som du bör tänka på:

 • En genomsnittlig kontorsanställd använder ca 500 kaffekoppar för engångsbruk varje år, som sannolikt hamnar på soptippen.
 • Över hälften av världens engångsplast produceras av bara 20 företag, och allt hamnar så småningom på soptippen.
 • En genomsnittlig kontorsanställd genererar ungefär två kilo pappers- och kartongavfall varje dag och använder cirka 10 000 ark kopieringspapper per år.
 • Blandade pappersprodukter utgör ca 70% av det totala kontorsavfall som produceras.

EOL miljöpåverkan

EOL-fasen (End of Life) av produkter medför betydande miljöpåverkan som kräver vår uppmärksamhet och våra åtgärder. Att förstå och ta itu med dessa utmaningar är avgörande för vår planets hälsa och för framtida generationer. Denna fas innebär en mängd miljöutmaningar, som främst härrör från bortskaffandet av produkter som har nått slutet av sin livslängd. Dessa utmaningar inkluderar:

 • Avfall Avfallsgenerering: EOL-produkter bidrar till den ständigt växande mängden avfall på soptippar och i förbränningsanläggningar, vilket utgör ett hot mot mark-, luft- och vattenkvaliteten
    Resursutarmning:IFelaktig avfallshantering innebär ofta att värdefulla material i produkterna, som sällsynta metaller och plast, går förlorade i miljön, vilket leder till resursutarmning och ökad utvinning.
   Toxiska ämnen: Många produkter innehåller farliga ämnen som kan läcka ut i miljön, förorena ekosystem och äventyra människors hälsa.
    Kolfotavtryck: Tillverkning och bortskaffande av produkter står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser, vilket bidrar till klimatförändringarna.
    Ansvarsfullt bortskaffande och återvinning av uttjänta produkter är viktiga strategier för att minska miljöpåverkan. Det är absolut nödvändigt att:

     

    • Förhindra föroreningar: Korrekt avfallshantering och återvinning minimerar utsläppen av farliga ämnen i miljön och skyddar ekosystem och människors hälsa.
     Bevarande av resurser: Återvinning av EOL-produkter möjliggör återvinning av värdefulla material, vilket minskar behovet av ny resursutvinning och bevarar naturresurser.
       Energibesparingar: Återvinning förbrukar mindre energi jämfört med tillverkning av nya produkter, vilket leder till en minskning av utsläppen av växthusgaser.
       Cirkulär ekonomi: Ansvarsfulla EOL-rutiner ligger i linje med principerna för en cirkulär ekonomi, där produkter och material återanvänds, renoveras eller återvinns, vilket minskar genereringen av avfall. Slutsats

       I en värld där innovationstakten är obeveklig och konsumenternas efterfrågan på det senaste och bästa är konstant, är det inte längre en lyx utan en nödvändighet att förstå produkternas hela livscykel. Vårt engagemang för hållbarhet går utöver skapandet av exceptionella produkter; det sträcker sig till varje steg i en produkts liv, från början till dess avgörande End of Life (EOL).

       EOL-fasen är inte slutet utan en ny början - en chans att visa upp vårt engagemang för miljöstyrning och innovation. Vi är ett föredöme för både företag och konsumenter och visar att en hållbar inställning till produktlivscykler inte bara är möjlig utan också nödvändig för en ljusare, miljömedveten framtid.

       Som konsumenter har ni makten att tillsammans med oss forma denna framtid. Genom att stödja hållbara företag och göra miljömedvetna val bidrar du till en värld där varje produkts livscykel är en berättelse om hållbarhet, ansvar och positiv påverkan. Låt oss tillsammans skapa en framtid där agood-företagets principer för hållbarhet visar vägen. Följ med oss på denna omvälvande resa.

       Tillbaka till blogg

       Du kanske också gillar

       1 av 10
       Hasina Khatun

       Hasina Khatun

       SEO Copywriter / Innehållsskribent

       En blivande författare med en passion för att skapa fängslande berättelser och insiktsfulla artiklar. Bakgrund inom miljövetenskap och ett djupt engagemang för att främja hållbart boende, använder hon sitt skrivande för att öka medvetenheten om det akuta behovet av åtgärder i miljöfrågor.

       • Impact Report 2022

        Can companies really be good? We’ve engineered our...

        Impact Report 2022

        Can companies really be good? We’ve engineered our...

       • About Us
       • Progress updates

        17 april 2023 15 februari 2023 5 december...

        Progressuppdatering

        17 april 2023 15 februari 2023 5 december...

       • Impact Report 2021

        Introduktion: Kom och delta i den goda kampen!...

        Konsekvensrapport 2021

        Introduktion: Kom och delta i den goda kampen!...

       • The design principles

        Våra standarddesignprinciper och allt som ingår i att...

        Designprinciperna

        Våra standarddesignprinciper och allt som ingår i att...

       • Partner Testimonials

        EarthHero "När det kommer till vårt EarthHero Corporate...

        Våra partners vittnesmål

        EarthHero "När det kommer till vårt EarthHero Corporate...

       • Who We Are

        Vi finns för att skapa eleganta, medvetna och...

        Vår bakgrund

        Vi finns för att skapa eleganta, medvetna och...

       • Our design philosophy

        Lär dig mer om vår designprocess och filosofi.

        Vår designfilosofi

        Lär dig mer om vår designprocess och filosofi.

       • Calling for new product ideas!

        Vi vill bjuda in DIG till att ta...

        Vi efterlyser nya produktidéer!

        Vi vill bjuda in DIG till att ta...

       1 av 10